Handel med barn - Adoption

Handel med barn

Handel med barn:

Citerat från Unicef gällande benämingen “handel med barn”:

https://unicef.se/fakta/handel-med-barn

Vad innebär begreppet handel med barn?

Handel med barn (child trafficking på engelska) är enligt såväl internationell som svensk rätt att någon rekryterar, transporterar eller inhyser ett barn och tar kontroll över henne eller honom i syfte att utnyttja barnet på olika sätt. Ofta är tre länder inblandade: ursprungslandet (barnets boendeland), destinationslandet (det land som tar emot barnet) och transitländer (genomfartsländer). Människohandel kan dock även ske inom ett lands gränser. Se: https://adoptionspodden.se/adoptionsskandalenadoptionscentrumchilesverige/

Varför säljer man barn?

De främsta orsakerna till att handel med barn existerar är utbredd fattigdom och maktlöshet. Barnen kommer ofta från fattiga förhållanden och svåra sociala livsvillkor.  Många barn kidnappas därför och dom tvingas in i handeln, andra lockas av löften om jobb och ett bättre liv i något annat land eller område. Andra anar oråd, men är tillräckligt desperata för att vara beredda att pröva i princip vad som helst i hopp om att det ska bli bättre för familjen. Men det förekommer även att föräldrar frivilligt skickar sina barn till ett annat land för att skydda dem mot våld eller mot tvångsrekrytering till militär verksamhet i hemlandet.

Att barn i hög grad utnyttjas beror på att de är lättare att exploatera än vuxna. I grunden handlar det också om att det finns människor som betraktar barn, och särskilt flickor, som objekt utan några som helst rättigheter.

Hur ser verkligheten ut i Sverige?

Det saknas uppgifter om hur många barn som förs till Sverige varje år för att utnyttjas.  Människohandeln är välorganiserad och komplicerad. Offret befinner sig ofta i en beroendeställning till människohandlarna och ser inget annat alternativ än att vara lojala mot dem. Barnet ser ofta heller inget annat alternativ än att leva det liv som han eller hon lever just nu. Flickan eller pojken berättar därför sannolikt inte heller om sin situation och ber inte själv om hjälp.
I Sverige har regeringen gett Länsstyrelsen i Stockholm uppdraget att samordna arbetet mot alla former av människohandel.

Vad gör UNICEF i världen?

Vi arbetar för att förhindra människohandel genom att påverka lagstiftning, driva rehabiliteringsprojekt och utbilda ansvariga myndigheter. En viktig del är det förebyggande arbetet. Föräldrar, lärare och barn i riskområden söks upp och informeras om den verklighet som ofta döljer sig bakom fagra löften om arbetstillfällen i städer och andra länder.

Vad gör UNICEF i Sverige?

I Sverige arbetar vi därför med att bilda opinion och påverka beslutsfattare i syfte att handeln med barn ska upphöra. Målet är att varje enskilt barn ska få sina rättigheter enligt barnkonventionen respekterade (se ovan).

Faktabladet är senast uppdaterat januari 2018.


Texten ovan är citerad från Unicef´s hemsida. Vissa textrader är raderade. Inget i själv text eller meningsbyggnad är ändrat.
När man applicerar Unicef´s text på adoption blir det skrämmande. Självklart draget till sin spets men fortfarande skrämmande.

Adoption av barn påstås ske med barnets bästa i åtanke. Men eftersom barnet är litet och oftast inte kan uttrycka vad det önskar antar vuxna människor att de vet bäst och tar beslut för barnets bästa. Dock när barnet växer upp och påpekar att adoption inte var bästa valet blir det tyst.
Vi är många som vill ha svar på hur det kunde bli så här? Och vad händer nu?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *